NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

UWAGA ÓSMOKLASISTO!  

Informacje dotycząca składania wniosku do szkoły

Dnia 15 czerwca ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych. Aktualne informacje dotyczące rekrutacji do szkół można znaleźć pod adresem: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/  Kandydat zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie dokonuje się na także stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ .

 Proces zakładania konta składa się z następujących etapów

  1.  Informacje – wybranie z listy miejscowości i nazwy macierzystej szkoły podstawowej
  2.  Dane osobowe – uzupełnienie swoich danych osobowych (podanie adresu email jest bardzo istotne, gdyż pozwala na przywrócenie konta w sytuacji zapomnienia/zagubienia hasła, na e-mail zostanie wysłany link dostępowy umożliwiający zmianę hasła)
  3.  Dane rodziców – uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych
  4. Preferencje – wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej pożądanego do najmniej
  5. Drukowanie wniosku – wygenerowanie loginu i hasła, zapisanie go oraz zapamiętanie szkoły I wyboru.

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Tutaj możesz znaleźć podstawowe informacje o systemie oraz szczegółową instrukcję, jak się zarejestrować      (NSPP_KAND_Oferta edukacyjna_i_Rejestracja_zgłoszenia.pdf)

Tutaj znajdziesz instrukcję, jak wypełnić wniosek   (NSPP_KANDYDAT_Wypelnianie_Wniosku.pdf-1)

Podczas rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Będzinie na rok szkolny 2020/21, kandydat po wprowadzeniu podania przez system rekrutacji elektronicznej VULCAN składa wniosek o przyjęcie jedynie do szkoły pierwszego wyboru wraz z ewentualnymi dodatkowymi   dokumentami (np.: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub inne dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej) w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną za pomocą platformy VULCAN,
  2. wysyłając wydrukowany wniosek pocztą na adres:

III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida, 11 Listopada 5, 42-500 Będzin3.

3. osobiście w sekretariacie szkoły.

Otrzymanie wniosku drogą elektroniczną lub pocztą szkoła potwierdzi drogą mailową na adres wskazany we wniosku.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

 

NSPP_KANDYDAT_Wypelnianie_Wniosku.pdf-1

 

NSPP_KAND_Oferta edukacyjna_i_Rejestracja_zgłoszenia.pdf

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast