Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.norwid.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Będzinie

42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 5

tel/fax.: 32 267 45 47

e-mail: [email protected]

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Niektóre materiały graficzne – zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów.
 2. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 4. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 5. Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiszowych.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

 1. Zmiana rozmiaru czcionki.
 2. Zmiana koloru kontrastu.
 3. Możliwość podświetlenia linków.
 4. Możliwość zastosowania inwersji kolorów i ustawienia obrazów w skali szarości.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Anna Wacławczyk, e-mail: [email protected]

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 267 45 47.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia                      z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście z podestem znajdujące się od ulicy 11 Listopada, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Od strony parkingu znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne. Jedno z nich służy jako wejście dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w godzinach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W budynku na każdym poziomie (suteryno, parter, I piętro) znajduje się korytarz. Klatka schodowa umieszczona jest pośrodku budynku. Budynek nie posiada wind. Szkoła posiada schodołaz gąsienicowy (urządzenie mobilne, które służy dla ułatwiania poruszania się pod schodach osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich).
 3. W budynku nie ma innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Na terenie szkoły jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 4 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego, III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida będzie współpracować z organem prowadzącym – Starostwem Powiatowym w Będzinie.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:

1) pisemnie, przesyłając wniosek:

 • za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Będzinie, 42-500 Będzin, 11 Listopada 5,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Wzór pisemnego zgłoszenia można pobrać w załączniku 1 na dole dokumentu.

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: 32 267 45 47, za pośrednictwem osoby przybranej,
tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

3) osobiście w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Będzinie.

Informacje dodatkowe

Aktualnie trwają prace nad poprawą dostępności strony: www.norwid.edu.pl

Wniosek o świadczenie usług tłumacza języka migowego