Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu przy III LO im. C. K. Norwida w Będzinie  

 

1. Miejsce działania – Szkolny Klub Wolontariatu działa przy III LO im. C. K. Norwida w Będzinie we współpracy z lokalnymi instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami z terenu miasta, gminy, powiatu, województwa.
Wolontariat istniał w III LO od zawsze, początkowo w ramach Szkolnego Koła PCK, a od 2005 roku w ramach Norwidowskiego Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2. Celem Klubu Wolontariatu przy III LO jest:

– promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw uczniów na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,

– rozpowszechnianie idei wolontariatu,

– przybliżenie różnych form działalności wolontaryjnej,

– pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności,

– uwrażliwianie na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka,

– uświadomienie potrzeby integracji ludzi niepełnosprawnych, chorych, bezrobotnych, wykluczonych ze środowiskiem,

– kształtowanie postawy współodpowiedzialności za los drugiego człowieka, niesienie pomocy ludziom potrzebującym,

– kształtowanie postawy otwartości na nowe pomysły i sposoby działania,

– przeciwdziałanie agresji, przemocy, patologii społecznej i wykluczeniu,

– nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych, stresowych sytuacjach,

– rozwijanie pozytywnych cech charakteru: punktualności, obowiązkowości, systematyczności, skrupulatności, bezinteresowności, wrażliwości,

– rozwijanie umiejętności  komunikacji interpersonalnej,

– zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zdrowia, etyki i psychologii,

– wykształcenie postawy zgodnej z zasadami kodeksu moralnego,

3. Wolontariusze:

wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać i służyć innym, oferta uczestnictwa w Klubie skierowana jest do uczniów III LO W Będzinie, nauczycieli, młodzieży szkół gminnych i powiatowych współpracujących z III LO:

– osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na działalność wolontaryjną,

– działalność Klubu Wolontariusza opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności, każdy członek Klubu kieruje się życzliwością i chęcią niesienia pomocy, troską o innych,

– wolontariusz zna zasady działalności wolontaryjnej i przestrzega ich,

– każdy członek naszego Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być wzorem dla innych.

4. Obszar działania:

– środowisko szkolne

– środowisko lokalne

– każde miejsce, w którym wolontariusz może pomóc

5. Oczekiwane postawy i zachowania wolontariusza:

– konsekwencja w realizacji podjętych zadań

– odpowiedzialność

– empatia

– dyskrecja

– życzliwość

– skuteczność działania

– wrażliwość na krzywdę innych

– wytrwałość w pokonywaniu trudności

– pomysłowość

– kreatywność

– samodzielność

 

wolontariusz

 

Jeśli masz odrobinę wolnego czasu,

Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności,

Jeśli masz chęć dobrowolnego,

bezpłatnego działania  na rzecz innych,

Jeśli pragniesz zdobyć nowe

doświadczenia, zrobić coś pożytecznego,

Jeśli chcesz nawiązać nowe znajomości,

zmienić otoczenie”

 

Jeśli zgadzasz się chociaż z jednym z tych stwierdzeń, masz szansę zostać wolontariuszem.