O szkole

O szkole  

III LO im. C.K. Norwida w Będzinie to szkoła z kilkudziesięcioletnią tradycją, ściśle związaną z miastem i okolicznymi miejscowościami. Od początku do dziś kształcimy uczniów, którzy stają się elitą naszej małej ojczyzny, całej Polski i – z czego szczególnie jesteśmy dumni – Europy.

Dziś Norwid to szkoła na miarę XXI wieku, świetnie wyposażona w nową pracownię internetową, pracownię geograficzno – biologiczną, pracownię językową, nowoczesne tablice i projektory interaktywne.

LINK DO FILMU O ZIELONEJ PRACOWNI: https://www.youtube.com/watch?v=8J4kph8J4T4

Starannie zaplanowana przestrzeń dla młodzieży: wyremontowane pracownie, strefa odpoczynku, gabinet do rehabilitacji i terapii indywidualnej, pomaga zarówno uczniom, jak i nauczycielom w budowaniu przyjaznej atmosfery pracy i nauki.

Uczniom zapewniamy wysoki poziom kształcenia i komfort na terenie obiektu. Nie ma tłoku, hałasu. Na przerwach naprawdę odpoczywamy.

Uczestniczymy w długofalowych projektach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Osiągamy sukcesy na maturze, czym zresztą z dumą się chwalimy.

Oprócz świetnej kadry dydaktycznej, mamy specjalistów do pracy z uczniami osiągającymi  wysokie wyniki w nauce, lecz wymagającymi dodatkowego wsparcia: socjoterapeutę, surdopedagoga, rehabilitanta, tyflopedagoga (tylko my jako jedyna szkoła ponadpodstawowa w Powiecie Będzińskim!). Dbając o potrzeby naszej młodzieży, ściśle współpracujemy ze specjalistami Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Będzinie, Uniwersytetem SWPS w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Humanitas, z Wyższą Szkołą Techniczną, American Corner, British Council.

Od lat jesteśmy organizatorami konkursów powiatowych: Powiatowy Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii, Powiatowy Konkurs Języków Obcych.

Wszyscy stanowimy niezwykłą wspólnotę, lubimy się i szanujemy. Jest też tak wyjątkowo dlatego, że możemy liczyć na wsparcie naszych wspaniałych Rodziców. Na każdym kroku doświadczamy zainteresowania, współpracy i sympatii.

Współpracujemy z uczniami z problemami zdrowotnymi (słabowidzenie, słabosłyszenie, niepełnosprawność ruchowa, Zespół Aspergera). Nauczanie wspomagają specjaliści: oligofrenopedag, surdopedag, tyflopedag, socjoterapeuta, pedagog, psycholog. Oferujemy szeroki wybór specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych: terapia pedagogiczna, socjoterapia, rewalidacja ruchowa, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Baza dydaktyczna:

 • nowoczesne pracownie wyposażone w tablice multimedialne, projektory multimedialne, laptopy,
 • aula ze sceną teatralną, ekranem i projektorem multimedialnym,
 • nowa pracownia komputerowa,
 • biblioteka z multimedialnym centrum informacyjnym,
 • sala gimnastyczna,
 • boisko wielofunkcyjne,
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • gabinet socjoterapeutyczny,
 • gabinet do rehabilitacji,
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej (pielęgniarki szkolnej),
 • radiowęzeł,
 • monitoring wizyjny.

Bo nie jest światło, by pod korcem stało,

Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,

Bo piękno na to jest, by zachwycało

Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.

Cyprian Kamil Norwid, Promethidion