Historia szkoły

Historia szkoły

Szkoła powstała w roku 1950 w budynku szkoły podstawowej przy ulicy Promyka.

W 1958 r. Liceum i Szkołę Podstawową przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Podjazie (dziś – ulicy 11 Listopada).

Nazwy szkoły

  • 1950-61 Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD
  • 1961-65 Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Waltera Szolca
  • 1965-92 III Liceum Ogólnokształcące im. Waltera Szolca
  • 1992-96 III Liceum Ogólnokształcące
  • od 1996 III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

W 1957 r. trwały intensywne prace przy końcowym etapie budowy nowego budynku szkoły.

W pracach pomagali nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy Będzina.


Patron

NorwidPoeta, prozaik, dramatopisarz, publicysta, rzeźbiarz, malarz.

Urodził się 24 września we wsi Laskowo-Głuchy pod Radzyminem w rodzinie szlacheckiej.

Na chrzcie otrzymał imiona Cyprian Ksawery Gerard Walenty. Imię Kamil wybrał do bierzmowania, na pamiątkę nieszczęśliwej miłości.

Lata szkolne spędził w Warszawie. Będąc samoukiem o uzdolnieniach literackich, plastycznych, szybko zdobył uznanie w środowisku literackim tzw. Cyganerii warszawskiej. W 1842 r. wyjechał z Polski, żeby podjąć studia we Włoszech. Tak rozpoczął się okres czterdziestoletniej tułaczki po świecie.

W 1846 r. spędził miesiąc w więzieniu w Berlinie, gdyż oskarżono go o działalność na rzecz wydarzeń rewolucyjnych w kraju. Tam nabawił się postępującej głuchoty. W 1849 r. osiadł w Paryżu, marząc jednak o poszukiwaniu szczęścia w Ameryce lub Azji. W tym okresie poznał Słowackiego, Chopina. Żył w biedzie, miał kłopoty z publikowaniem. Oświadczył się Marii Trębickiej, przyjaciółce swej pierwszej miłości – Marii Kalergis, ale dostał kosza. Rozczarowany myślał o wstąpieniu do zakonu zmartwychwstańców, ale ostatecznie w 1852 r. wyjechał do Ameryki. Tam zarabiał na życie rysunkiem i rzeźbą. Po roku, nie zrobiwszy kariery, ale będąc pierwszym polskim romantykiem, który widział Amerykę, wrócił do Paryża. Rozpoczął się okres zabiegania o publikację utworów i wystawy dzieł plastycznych.

Ostatnie lata życia spędził w polskim przytułku dla emigrantów w Ivry pod Paryżem. Zmarł 23 maja 1883 r. Jego prochy spoczywają na cmentarzu w Montmorency, w zbiorowym grobie.

Był autorem wierszy lirycznych, poematów, dramatów, traktatów, nowel; tłumaczem utworów Dantego, Byrona i Szekspira. Jego twórczość została odkryta i wydana dopiero w okresie Młodej Polski przez Zenona Przesmyckiego – “późnego wnuka”. Z tego okresu pochodzi legenda Norwida jako poety tragicznego


Dyrektorzy szkoły

1950 r.

– Powstaje Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą przy ul. Promyka. Funkcję dyrektora pełnił pan Marian Wróblewski.

1954 r.

– Szkoła liczy 20 oddziałów klasowych. Ze względu na skromne warunki lokalowe młodzież odbywa zajęcia w dwóch budynkach: przy ul. Promyka i gościnnie w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika. Taka organizacja procesu dydaktycznego trwa aż do czasu przeniesienia szkoły do nowego budynku.

1957 r.

– Trwają intensywne prace przy końcowym etapie budowy nowego budynku szkoły przy ul. Podjazie.

1959 r.

– Po raz pierwszy odbywa się egzamin dojrzałości w nowym budynku szkolnym. 33 absolwentów otwiera długą listę wychowanków III LO. W tym też roku rozpoczynają działalność drużyny harcerskie – 2 żeńskie i jedna męska. Animatorką harcerstwa jest phm. Maria Dąbrowska.

1960 r.

– W szkole gości wiceminister oświaty i wychowania pan Ferdynand Herok, uczestnicząc w konferencji kierowników szkół całego powiatu.

1961 r.

– Nadanie szkole imienia Waltera Szolca oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

1962 r.

– Szkoła szczyci się najbogatszą biblioteką szkolną w mieście, liczącą 70 tys. tomów.

– Inauguracja wieloletnich koncertów gościnnych Filharmonii Śląskiej.

1963 r.

– Odbywa się pierwsza “Republika szkolna”. Młodzież na 3 dni przejmuje władzę w szkole.

1965 r.

– Kolejny ważny rozdział historii szkoły. Likwidacja Szkoły Podstawowej i początki samodzielnej działalności III LO im. Waltera Szolca. Uczniów szkoły podstawowej przejmują Szkoły Podstawowe nr: 10,11, l.

1966 r.

– Gościem młodzieży jest aktor Stanisław Mikulski.

1970 r.

– Rozpoczyna działalność redakcja gazetki szkolnej “Błyskawica

– Szkoła nawiązuje listowny kontakt z pisarzami: Tadeuszem Różewiczem, Jarosławem Iwaszkiewiczem, Moniką Żeromską, Wilhelmem Szewczykiem.

– Powstaje szkolne koło PTTK, które inicjuje tradycję rajdów.

1971 r.

– W ramach innowacji pedagogicznych powstaje klasa o profilu matematyczno-fizycznym.

1973/74 r.

– Funkcję dyrektora przestaje pełnić pani Helena Kobrynowicz – odchodzi na emeryturę uroczyście żegnana przez wychowanków, grono pedagogiczne, pracowników szkoły, radę rodziców. – Stanowisko dyrektora obejmuje mgr Zenobia Kotulska.

– Dalsza modernizacja procesu dydaktycznego poprzez wprowadzenie zajęć fakultatywnych w kilku grupach: humanistycznej, matematyczno-fizycznej, biologiczno-chemicznej.

1975/76 r.

– Złote Krzyże Zasługi za długoletnią pracę pedagogiczną otrzymują: mgr Rudolf Berek, mgr Maria Dąbrowska, mgr Krystyna Kloryga, mgr Wacław Puto, mgr Eugeniusz Witkowicz

1977 r.

– Otwarcie nowocześnie urządzonej pracowni audio-wizualnej z przeznaczeniem do zajęć z historii.

1978 r.

– Funkcję dyrektora pełni społecznie mgr Jadwiga Wysmolińska.

1979 r.

– Mgr Zenobia Kotulska przestaje pełnić funkcję dyrektora szkoły.

– Władze oświatowe powierzają funkcję dyrektora szkoły mgr Zenonowi Flakowi.

– Otwarcie Izby Patrona Szkoły Waltera Szolca.

1981/82 r.

– Uroczyste wręczenie szkole sztandaru, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski przy III LO, w dniu 27.04.1981 r.

1983 r.

– Zarząd Główny LOK przyznaje szkole srebrny medal. Opiekun koła mgr Rudolf Berek i członkowie K. Kucharewicz, A. Szydłowski odznaczeni są srebrną odznaką.

1984/85 r.

– Uroczyste obchody 25-lecia nauki w nowym budynku szkoły. Z tej okazji odbywa się okolicznościowa wystawa dyplomów, pucharów upamiętniających historie szkoły. Podsumowania dorobku szkoły dokonują uczniowie klas trzecich na sesji popularnonaukowej.

1986 r.

– Dyrektor Zenon Flak kończy pracę czynnego pedagoga, odchodząc na emeryturę. Pożegnanie jest wzruszającym momentem dla wszystkich – nauczycieli, uczniów, rodziców, gości, jak też okazją do podsumowania dorobku mgr Z. Flaka w kształtowaniu wizerunku III LO oraz będzińskiej oświaty.

– Funkcję dyrektora szkoły przejmuje mgr Bolesław Szkuta. Jest to powrót pana Szkuty po kilku latach. Pierwsze spotkanie z III LO miało miejsce w 1961 r. Zgodnie z nakazem pracy, jako absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej, tu rozpoczynał swą pedagogiczną przygodę w charakterze nauczyciela fizyki.

1987 r.

– Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze otrzymuje medal, a opiekunka mgr Jadwiga Wójcicka dyplom za zasługi w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki.

– Funkcję społecznego zastępcy dyrektora pełni mgr Elżbieta Piotrowska.

1988 r.

– Program nauczania szkoły poszerzony jest o nowy profil – pedagogiczny. Tym samym młodzież ma do wyboru trzy profile – ogólny, biologiczno-chemiczny i pedagogiczny.

1989 r.

– Po raz pierwszy odbywa się uroczysta akademia szkolna upamiętniająca 70-rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

1990 r.

– Funkcję etatowego zastępcy władze oświatowe powierzają mgr E. Piotrowskiej.

-Rozpoczyna swą działalność Kabaret Szkolny pod kierunkiem ucznia Rafała Grzybka.

1991 r.

– Odbywa się I Zagłębiowski Festiwal Muzyczny obejmujący: piosenkę rockową, poezję i piosenkę turystyczną. Pierwsze miejsce w każdej konkurencji zajmują uczniowie naszej szkoły.

– Dyrektor Bolesław Szkuta podejmuje decyzję o odejściu na emeryturę.

– Zakończenie roku szkolnego połączone jest z uroczystym pożegnaniem przez całą społeczność szkolną i Komitet Rodzicielski zasłużonego pedagoga, dyrektora, a przede wszystkim wspaniałego człowieka – mgr Bolesława Szkuty.

– Najnowszy rozdział historii szkoły współtworzy nowy dyrektor – pierwszy powołany w wyniku konkursu – w osobie mgr Małgorzaty Kupis.

1992 r.

– Rozpoczyna działalność klasa autorska prowadzona przez mgr Bożenę Łapaj z programem rekreacyjno-sportowym obejmującym: tenis, pływanie, jazdę konną, jazdę na nartach.

– Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o zmianie nazwy szkoły z III LO im. Waltera Szolca na III LO.

1993 r.

– Inauguracja obchodów Dni Ziemi w Będzinie pod kierunkiem nauczyciela geografii mgr Józefa Soi.

– Uczniowie włączają się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie miasta. Zebrali 2.500.000 zł.

– Utworzono klasę o profilu podstawowym z poszerzonym programem nauczania języka angielskiego.

– Odbywa się referendum dotyczące wyboru patrona szkoły, w wyniku którego patronat Cypriana Kamila Norwida uzyskuje aprobatę społeczności szkolnej.

– Wzbogaca się oferta nauczania o klasę matematyczno-infomatyczną z autorskim programem informatycznym mgr Darii Bąkiewicz i programem matematycznym mgr Haliny Augustyn i mgr Alicji Kasprzyckiej-Białek.

– Otwarcie Młodzieżowej Galerii Sztuki pod kierunkiem mgr Urszuli Lewandowskiej Zalewskiej inauguruje ekspozycję artystycznych dokonań uczniów.

1996 r.

– Uroczyste nadanie szkole imienia Cypriana Kamila Norwida 23.03.1996 r.

– Projekt sztandaru szkolnego wykonuje mgr Urszula Lewandowska Zalewska.

– Portret patrona szkoły maluje pan Dariusz Zalewski.

– Uroczyste wręczenie Sztandaru Szkoły przez Komitet Rodzicielski odbywa się 23 marca.

– Dzień 23 marca ustala się Świętem Szkoły, połączonym z Dniem Otwartym dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, pragnących kontynuować naukę w III Liceum Ogólnokształcącym.

– Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci patrona szkoły, ufundowanej przez Rodziców uczennicy naszej szkoły.

1997 r.

– Rada Pedagogiczna zatwierdza do realizacji program autorski mgr Józefa Soi “Edukacja regionalno-europejska”.

1998 r.

– Premiera przedstawienia teatralnego wg “Tanga” Sławomira Mrożka przygotowanego przez Szkolne Koło Teatralne pod kierunkiem mgr Rafała Rogowicza. – Rada Pedagogiczna i Rada Uczniów typuje uczennicę Beatę Guzikowską do nagrody Premiera i Ministra Edukacji Narodowej.

1999 r.

– Wznawia działalność Szkolna Drużyna Harcerska po prawie 25-letniej przerwie pod kierunkiem mgr Doroty Matusik.

– Premiera sztuki pt. “Łysa śpiewaczka” wg Ionesco przygotowanej przez Szkolne Koło Teatralne.

– Rozpoczyna działalność Szkolny Klub Europejski pod opieką mgr E. Kaszyńskiej.

2000 r.

– Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia naszej szkoły organizowane przez Komitet Organizacyjny składający się z absolwentów III LO.

– Publikacja Jubileuszowej “Księgi pamięci”.

2001 r.

– Uroczystości związane z 5 rocznicą nadania szkole imienia Cypriana Kamila Norwida

– Dyrektorem szkoły zostaje mgr Beata Gajewska.

2010 r.

– Szkoła obchodzi Jubileusz 60-lecia.

2016 r.

– Dyrektorem szkoły zostaje mgr Anna Wacławczyk