Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariusza przy III LO im. C. K. Norwida w Będzinie.

1. Miejsce działania – Szkolny Klub Wolontariusza działa przy III LO im. C. K. Norwida w Będzinie we współpracy z lokalnymi instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami z terenu miasta, gminy, powiatu, województwa.
Wolontariat istniał w III LO od zawsze, początkowo w ramach Szkolnego Koła PCK, a od 2005 roku w ramach Norwidowskiego Szkolnego Klubu Wolontariusza.

 

2. Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza: nauczyciel biologii – Ewa Adamska  – Bijak.

Nauczyciele wspomagający: Nauczyciele wspomagający: Anna Wacławczyk, Robert Kocjan, Agata Abram, Izabela Bliźniuk, Agata Świder.

 

3. Celem Klubu Wolontariusza przy III LO jest:

– promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw uczniów na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,

– rozpowszechnianie idei wolontariatu,

– przybliżenie różnych form działalności wolontariackiej,

– pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności,

– uwrażliwianie na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka,

– uświadomienie potrzeby integracji ludzi niepełnosprawnych, chorych, bezrobotnych, wykluczonych ze środowiskiem,

– kształtowanie postawy współodpowiedzialności za los drugiego człowieka, niesienie pomocy ludziom potrzebującym,

– kształtowanie postawy otwartości na nowe pomysły i sposoby działania,

– przeciwdziałanie agresji, przemocy, patologii społecznej i wykluczeniu,

– nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych, stresowych sytuacjach,

– rozwijanie pozytywnych cech charakteru: punktualności, obowiązkowości, systematyczności, skrupulatności, bezinteresowności, wrażliwości,

– rozwijanie umiejętności  komunikacji interpersonalnej,

– zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zdrowia, etyki i psychologii,

– wykształcenie postawy zgodnej z zasadami kodeksu moralnego,

 

4. Wolontariusze:

wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie pomagać i służyć innym, oferta uczestnictwa w Klubie skierowana jest do uczniów III LO W Będzinie, nauczycieli, młodzieży szkół gminnych i powiatowych współpracujących z III LO, zainteresowani zgłaszają się do szkolnego koordynatora wolontariatu w sali 45

– osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na działalność wolontariacką,

– działalność Klubu Wolontariusza opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności, każdy członek Klubu kieruje się życzliwością i chęcią niesienia pomocy, troską o innych,

– wolontariusz zna zasady działalności wolontariackiej i przestrzega ich,

– wolontariusz systematycznie prowadzi „Karty aktywności wolontariackiej”, do której opiekun wpisuje punkty,

– każdy członek naszego Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być wzorem dla innych,

– spotkania wolontariuszy odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu,

– wolontariusz stara się być dobrym uczniem i nie opuszczać zajęć bez powodu, jego działalność charytatywna nie może odbywać się kosztem nauki.

 

5. Obszar działania:

– środowisko szkolne

– środowisko lokalne

– każde miejsce, gdzie wolontariusz może pomóc

 

6. Oczekiwane postawy i zachowania wolontariusza:

– konsekwencja w realizacji podjętych zadań

– odpowiedzialność

– empatia

– dyskrecja

– życzliwość

– skuteczność działania

– wrażliwość na krzywdę innych

– wytrwałość w pokonywaniu trudności

– pomysłowość

– kreatywność

– samodzielność

 

7. Zakres działań.

Uczestniczyliśmy, bądź byliśmy organizatorami takich akcji jak:

 

a) we współpracy z Fundacją Pro Salute w Będzinie:

– jesienne żonkilowe pola nadziei, kwietniowe żonkilowe happeningi uliczne,

– realizacja ogólnopolskich projektów dotyczących opieki paliatywnej w hospicjach, np. „Lubię pomagać”, „Hospicjum to też życie”,

– kwesty uliczne i pod kościołami w celu pozyskiwania funduszy na zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku, łóżek przeciwodleżynowych, koncentratorów tlenu itp.,

– zbiórki funduszy dla hospicjum w supermarketach,

– pomoc w przebiegu i organizacji koncertów charytatywnych na rzecz Hospicjum Domowego w Będzinie w akcjach: „Zagrajmy dla Hospicjum” i „Hospicjum to też życie”, które odbywały się w Szkole Muzycznej i Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, współorganizacja koncertu Alicji Majewskiej i Zbigniewa Korcza, Zbigniewa Nahornego, Katowickiej 16 Piotra Kupichy, zespołu Viva Flamenko czy ostatnio koncertu akustycznego Eweliny Flinty,

– przygotowywanie paczek mikołajkowych i wielkanocnych,

– walentynkowe odwiedziny chorych na oddziale paliatywnym w szpitalu w Będzinie,

– roznoszenie ulotek w celu pozyskania 1% odpisu podatku na działalność fundacji,

– z okazji Dnia Dziecka przygotowanie i wręczanie paczek dzieciom, których rodzice byli podopiecznymi Hospicjum Domowego w Będzinie,

– pomoc w organizacji obchodów 20-lecia Fundacji Pro Salute i 15 rocznicy założenia Hospicjum Domowego w Będzinie,

– organizacja Dni Otwartych Hospicjum,

– organizacja Dnia Wolontariusza na terenie III LO – 7 grudnia.

 

b) we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Będzina:

– akcje „Znicz”, czyli kwestowanie na rzecz będzińskich nekropoli,

 

c) we współpracy z Powiatowym Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Szansa”:

– coroczna pomoc przy organizacji i przebiegu Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych.

d) we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Zdrowotnym w Katowicach:

– pomoc przy organizacji Śląskich Wojewódzkich Przeglądów Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych w Teatrze Wyspiańskiego i Teatrze Korez.

e) we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich

– zbiórki żywności i słodyczy dla najmłodszych Polaków z Ukrainy.

 

Inne akcje:

– popularyzowanie wiedzy na temat zdrowia, uzależnień , profilaktyki różnych chorób, poprzez organizowanie spotkań z lekarzami, pracownikami sanepidu, pracownikami społecznymi, osobami uzależnionymi,

– liczne prelekcje i wykłady dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu będzińskiego np. na temat: „Wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”, „Skutków stosowania dopalaczy”, czy „Wirusowego zapalenia wątroby typu B i C” i „Profilaktyki antynowotworowej”,

– współpraca z innymi szkolnymi wolontariatami, instytucjami samorządowymi lokalnymi, powiatowymi i wojewódzkim,

– realizacja międzynarodowego projektu „Adopcja serca”, polegająca na finansowaniu nauki afrykańskiego chłopca,

– zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z plemienia Taita uczących się w kenijskiej wiosce,

– zbiórka pieniędzy na leczenie 4-letniego chłopca z rzadką chorobą genetyczną,

– doraźna pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym, chorym, potrzebującym, np. robienie zakupów, porządkowanie domu, spacery,

– zbiórki ubrań, żywności długoterminowej, przyborów szkolnych, zabawek i środków czystości dla domu Małego Dziecka i świetlic środowiskowych,

– udział w akcjach „Szlachetna Paczka” i „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Ty jesteś ich jedynym Mikołajem”,

– zbiórka karmy, misek i pledów dla zwierząt ze schroniska w Milowicach,

– kiermasze z wypiekami domowymi i kartkami świątecznymi w celu pozyskania funduszy dla potrzebujących,

– akcje charytatywne podczas obchodów Dni Papieskich „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,

– zbiórka żywności długoterminowej dla Hospicjum Cordis w Mysłowicach,

– współpraca z Domem Dziecka w Sarnowie.

 

8. Nasze osiągnięcia:

Za nasze działania otrzymaliśmy liczne podziękowania, dyplomy, listy gratulacyjne. Jednak największą satysfakcję sprawił nam tytuł i statuetka „Wolontariusz 2008 roku”, otrzymany na uroczystej Gali podsumowującej Ogólnopolski Konkurs „Barwy Wolontariatu”. Gala odbyła się w kinie Rialto w Katowicach. Byliśmy najlepsi i jedyni w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim. Nasze wolontariuszki Justyna Nagrodzka i Oktawia Zaręba otrzymały specjalne wyróżnienie za pomoc w opiece nad chłopcem niepełnosprawnym, a ich kandydatury zostały zaprezentowane podczas Centralnej Gali podsumowującej konkurs „Barwy wolontariatu” w Warszawie.

 

 

wolontariusz

9. Podsumowanie i nagradzanie pracy wolontariuszy:

– co najmniej raz na semestr organizowane są spotkania podsumowujące działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza, na którym omawiana jest dotychczasowa działalność Klubu, przypominana jest misja wolontariatu, zasady jego działania oraz planowane są dalsze działania i wyciągane wnioski do dalszej pracy,

– formy nagradzania: pochwała słowna  ze strony koordynatora wolontariatu, dyrektora szkoły oraz punkty z zachowania zgodnie ze Statutem Szkoły, dyplomy, listy pochwalne, drobne upominki, certyfikaty potwierdzające pracę w wolontariacie, wpis działalności wolontariackiej na świadectwo szkolne,

– podziękowania i listy gratulacyjne od fundacji i stowarzyszeń,

– nagradzanie wolontariuszy ma wartość motywacyjną, podkreślającą uznanie dla działań wolontariusza.

Należy podkreślić, że członkowie Szklonego Klubu Wolontariusza III LO W Będzinie, to wspaniali młodzi ludzie, których nikt nie zmusza do działań charytatywnych, niosący pomoc z potrzeby serca. Sami inicjują wiele akcji i nie liczą godzin i dni poświęconych potrzebującym. Chwała im za to.

 

Jeśli masz odrobinę wolnego czasu,

Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności,

Jeśli masz chęć dobrowolnego,

bezpłatnego działania  na rzecz innych,

Jeśli pragniesz zdobyć nowe

doświadczenia, zrobić coś pożytecznego,

Jeśli chcesz nawiązać nowe znajomości,

zmienić otoczenie”

 

Jeśli zgadzasz się chociaż z jednym z tych stwierdzeń, masz szansę zostać wolontariuszem.

 

Koordynator: mgr Elżbieta Kaszyńska

mgr Ewa Adamska-Bijak

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast