Regulamin Szkoły

Regulamin III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Będzinie jest dokumentem uzupełniającym do statutu szkoły i określającym w sposób szczegółowy prawa i obowiązki uczniów oraz wewnątrzszkolny system kar i nagród

PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo do:

 1. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły.
 2. zapoznania z celami i treściami nauczania zawartymi w programach nauczania poszczególnych przedmiotów oraz zasadami kryterialnego oceniania.
 3. uzyskiwania zmiesięcznym wyprzedzeniem informacji o przewidywanych ocenach z przedmiotów edukacyjnych i zachowania.
 4. przystapienia do egzaminu: klasyfikacyjnego, sprawdzającego, poprawkowego.
 5. wyrażania opinii dotyczących realizacji programów nauczania na zajęciach szkolnych.
 6. przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, rzecznikowi praw uczniowskich, pedagogowi szkolnemu i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
 7. poszanowania godności osobistej w sprawach prywatnych, rodzinnych i koleżeńskich.
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce.
 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
 10. nagradzania go za szczególne osiągnięcia.
 11. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana działalność pozaszkolna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole.
 12. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
 13. odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, w okresie przerw świątecznych i ferii zimowych.
 14. wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.
 15. zwolnienie z zajęć na podstawie zaświadczenia od lekarza (zwolnienie od rodziców z podaniem przyczyny na okres nie dłuższy niż 3 dni).
 16. uzyskiwania jasnej i obiektywnej oceny swego stanu wiedzy:
  • przy kontroli następczej realizowanej na bieżąco (ustnej i pisemnej) zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności dotyczy trzech ostatnich tematów lekcyjnych,
  • dopuszcza się możliwość innego zakresu sprawdzanych wiadomości i umiejętności ustalonego przez nauczyciela w porozumieniu z zespołem klasowym,
  • sprawdzianów, których zakres obejmuje większe partie materiału programowego, pisemne i ustne, zapowiadane są co najmniej na jeden tydzień wcześniej,
  • sprawdziany są oceniane, oddawane i omawiane w okresie 14 dni,
  • uczeń podlega nie więcej niż jednemu sprawdzianowi dziennie, a nie więcej niż trzem w tygodniu, chyba że termin sprawdzianu został przeniesiony na życzenie uczniów,
  • pisemna kontrola następcza – kartkówka – jest przeprowadzana bez zapowiedzi, a oceniana i oddana uczniom w okresie siedmiu dni,
  • w przypadku usprawiedliwionych nieobecności krótszych niż 5 dni uczeń nie podlega kontroli następczej w dniu, w którym ponownie uczestniczy w zajęciach szkolnych,
  • uczeń po trwającej co najmniej 5 dni chorobie ma prawo do uzupełnienia zaległości w ciągu 3 dni, w czasie których nie podlega kontroli następczej,
  • w przypadku dłuższych nieobecności sposób i termin na uzupełnienie powstałych zaległości uczeń ustala z każdym nauczycielem,
  • uczeń może być nieprzygotowany z przyczyn losowych jeden raz w okresie, fakt ten zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji, dopuszcza się inny okres w zależności od ustaleń z danym nauczycielem,
  • na zastępstwach, o których uczeń jest informowany w przeddzień nie dopuszcza się kontroli następczej,
  • uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczenia go w terminie jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły, w przypadku dłuższych nieobecności termin ulega wydłużeniu, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z nauczycielami danego przedmiotu,
  • wykaz lektur podaje się na cały rok, a bieżącą realizację lektur z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
  • uczeń, który dostał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu pisze go jeszcze raz w terminie tygodnia od daty oddania pracy przez nauczyciela,
  • uczeń otrzymuje 7 dni na wykonanie pracy domowej pisemnej wymagającej dużego nakładu pracy,
  • zasady odwoływania się od ocen okresowych i rocznych określa regulamin klasyfikacji.
 17. wolności wyglądu zewnętrznego, pod warunkiem, że nie narusza on norm moralnych oraz praw i uczuć innych ludzi.
OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:

 1. systematycznego i punktualnego uczęszczania do szkoły, nie opuszczania zajęć samowolnie i bez uzasadnionej przyczyny, zwolnienia z lekcji mogą mieć miejsce tylko za zgodą wychowawcy, nauczyciela prowadzącego daną lekcję lub w wyjątkowej sytuacji dyrektora szkoły.
 2. przestrzegania Regulaminu liceum.
 3. zachowania się i wyrażania w sposób kulturalny.
 4. noszenia odpowiedniego stroju tj. w stonowanych kolorach, bez elementów obnażających ciało w sposób wyzywający.
 5. w dni galowe do noszenia stroju w kolorach: białym, granatowym, czarnym, szarym.
 6. na sali gimnastycznej do noszenia stroju ustalonego z prowadzącym zajęcia.
 7. przynoszenia do szkoły wymaganych przez nauczyciela przedmiotu zeszytów, podręczników i innych pomocy.
 8. postępowania zgodnego z dobrem społeczności uczniowskiej, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu w środowisku lokalnym.
 9. godnego i kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.
 10. okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego.
 11. przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  • szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
  • poszanowania wszelkiej własności,
  • naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.
 12. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
  Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, posiadania i używania środków odurzających i nikotynowych (w szkole, podczas wycieczek i imprez szkolnych).
 13. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.
 14. dostarczania wychowawcy klasy usprawiedliwień nieobecności na następne zajęcia SK.
 15. przestrzegania regulaminów, zarządzeń dyrekcji, uchwał rady pedagogicznej itp.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ
I NAGRÓD ORAZ STOSOWANIA KAR.
FORMY ODWOŁYWANIA SIĘ OD KAR

Uczeń może zostać nagrodzony w sytuacji, gdy dzięki swej postawie, zaangażowaniu w życie klasy, szkoły, społeczności lokalnej oraz wynikom osiąganym w nauce staje się wzorem do naśladowania.

 1. Przewiduje się następujące wyróżnienia i nagrody:
  • pochwała nauczyciela wobec klasy,
  • pochwała wychowawcy wobec klasy,
  • pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej,
  • wyróżnienie na wywiadówce sródrocznej wobec ogółu rodziców,
  • pochwała pisemna w formie listu pochwalnego do rodziców,
  • wyróżnienie poprzez umieszczenie informacji w tablo „Nasi najlepsi”, gazetce promującej sukcesy uczniów, stronie internetowej szkoły, kronice szkoły,
  • wybór do pocztu sztandarowego,
  • nagrody książkowe i inne nagrody rzeczowe,
  • tytuł Najlepszego Maturzysty, Tytuł Najlepszego Absolwenta
 2. Forma nagród może być różnorodna: dyplom, pismo okolicznościowe, książka, nagroda rzeczowa lub inne formy nagradzania zaproponowane przez uczniów, nauczycieli, rodziców.
 3. Nagrody książkowe i inne nagrody rzeczowe uczeń może otrzymać za:
  • całoroczne celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie,
  • indywidualne osiągnięcia pozaszkolne ucznia w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • osiągnięcia w konkursach i akcjach organizowanych przez szkołę,
  • działania związane z promowaniem szkoły w środowisku,
  • szczególnie inspirującą działalność w organizacjach działających na terenie szkoły,
  • aktywny udział w organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych, a także podnoszeniu estetyki szkoły.
 4. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek dyrektora szkoły, wychowawców lub samorządu Uczniowskiego.
 5. Nagrodę – świadectwo z paskiem – otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4, 75 oraz wzorową ocenę z zachowania.

Uczeń może zostać ukarany w przypadku rażących uchybień wobec obowiązków szkolnych, ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz norm etycznych.

 1. Przewiduje się następujące formy kar:
  • rozmowa wychowawcy z rodzicami,
  • rozmowa z dyrektorem szkoły,
  • odebranie prawa do zgłaszania „szczęśliwego numerka” oraz nieprzygotowania,
  • upomnienie ze strony nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły,
  • upomnienie ze strony Trybunału Uczniowskiego,
  • ostrzeżenie ze strony nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły,
  • nagana udzielona przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy z jednoczesnym poinformowaniem Rodziców o zaistniałej sytuacji,
  • przeniesienie do równoległej klasy,
  • przeniesienie do innej szkoły,
  • skreślenie z listy uczniów, wniosek o skreśleniu podejmuje dyrektor szkoły na wniosek Rady pedagogicznej, samorządu szkolnego, Trybunału Uczniowskiego za wykroczenia:
   • nagminne łamanie zasad postępowania zawartych w niniejszym regulaminie,
   • chuligaństwo i wandalizm,
   • picie alkoholu na terenie szkoły i podczas imprez organizowanych przez szkołę,
   • notoryczne palenie papierosów na terenie szkoły i podczas imprez organizowanych przez szkołę,
   • przechowywanie, dystrybucję, zażywanie narkotyków i innych środków odurzających,
   • stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów,
   • kradzieże mienia szkolnego i uczniowskiego.
 2. w przypadku absencji przewiduje się następujące kary:
  • 10 godzin – utrata przywilejów uczniowskich,
  • 20 godzin – pisemna informacja do rodziców,
  • 40 godzin – skierowanie sprawy do Trybunału Uczniowskiego,
  • 60 godzin – rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły,
  • 100 i więcej godzin – powiadomienie policji.
 3. W przypadkach rażącego naruszenia dyscypliny nie obowiązuje hierarchia kar.
 4. Wymierzenie kary może być zawieszone (nie dłużej niż na 6 miesięcy), jeżeli uczeń otrzyma poręczenie wychowawcy klasy i samorządu uczniowskiego.
 5. Uczeń ma prawo odwołania się od nagany w następującym trybie:
  • w ciągu trzech dni od udzielenia nagany składa odwołanie na ręce przewodniczącego Samorządu Szkolnego,
  • przewodniczący informuje o tym fakcie wychowawcę i dyrektora szkoły,
  • dyrektor powołuje w ciągu trzech dni zespół składający się z Prezydium Samorządu Uczniowskiego, przewodniczącego samorządu klasowego, wychowawcy, dyrektora i nauczyciela wskazanego przez ucznia oraz, o ile zajdzie taka potrzeba, nauczyciela zainteresowanego sprawą,
  • zespół rozpatruje okoliczności udzielenia nagany, po czym potwierdza jej zasadność lub powoduje jej wycofanie.
 6. Trybunał Uczniowski rozpatruje sprawy ucznia, który
  • został po raz drugi przyłapany na paleniu papierosów w szkole,
  • spożywał alkohol w szkole lub podczas imprez organizowanych przez nią,
  • stosował przemoc fizyczną lub psychiczną w stosunku do uczniów,
  • wykazał przejawy nagannej kultury bycia,
  • opuścił bez usprawiedliwienia 40 godzin zajęć lekcyjnych,
  • nie przestrzegał zasad współżycia społecznego nie mających odniesienia w regulaminie szkoły.
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast